Algemene voorwaardenTeam Ateljee 93

Algemene Voorwaarden:

Ateljee 93, Postadres: Affligemdreef 121, 9300 Aalst.  arnold@at93.be

 1. Toepassingsgebied
  1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en bestellingen bij Ateljee 93.
  1.2 Het plaatsen van een bestelling of het accepteren van een aanbieding behelst automatisch de goedkeuring en instemming met de toepasbaarheid van deze algemene voorwaarden.
  1.3 Alle voorwaarden en rechten zoals ze hier opgesomd zijn en in nadere overeenkomsten zijn naast ten behoeve van Ateljee 93, evenzeer ten behoeve van alle door Ateljee 93 ingeschakelde tussenpersonen of derden.
 2. Overeenkomst
  2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Ateljee 93. Ateljee 93 behoudt het recht bestellingen te weigeren of om bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
  Indien een bestelling niet wordt geweigerd, wordt de opdrachtgever binnen de tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling verwittigd door Ateljee 93.
 3. Offerte
  3.1 Enkel na schriftelijke aanvraag wordt een offerte gegeven. Het logo waarop de offerte gebaseerd is, is bindend voor de opgegeven prijs. Een gemaakte offerte blijft 14 dagen geldig.
  3.2 Voor unieke, individuele projecten waarvoor omzetting van bestanden nodig is, bevat de offerte automatisch de eenmalige omzettingskost naar een productiepatroon. Dergelijk patroon is noodzakelijk om een accurate prijs te kunnen geven.
  3.3 Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en Ateljee 93 behoudt het recht om prijzen te wijzigen. Prijzen zijn excl BTW tenzij anders aangegeven.
 4. Bestelling
  4.1 Bestellingen dienen schriftelijk te gebeuren. Via mail of brief. Orders kunnen pas geregistreerd worden na ontvangst van de correcte en volledige leverings- en facturatiegegevens.
  4.2 Teksten worden geborduurd/gedrukt zoals ze worden aangevraagd. Spelfouten worden niet door ons gecorrigeerd en zijn op risico van de klant. Verifieer meermaals de correcte spelling alvorens te bestellen.
 5. Leveringstermijn
  5.1 De leveringstermijn gaat in na goedkeuring van de offerte. De leveringsdatum is een streefdatum. Deze zal zo goed als mogelijk door Ateljee 93 nageleefd worden. Vertragingen kunnen geen aanleiding zijn tot verbreking van het contract of tot schadevergoeding.
  5.2 Bestellingen gaan in verwerking op dezelfde werkdag dat de betaalbevestiging ontvangen is. Bij bestelling op sluitingsdagen, is dit de eerstvolgende werkdag volgend op de betaalbevestiging.
  5.3 Zendingen, al dan niet franco, geschieden op risico van de bestemmeling. Eventuele vertraging door de bezorgen kan niet verhaald worden.
  5.4 Voor zover dit mogelijk is leveren we alle orders binnen de 30 dagen, tenzij specifieke orders of anders afgesproken.

 1. Betaling
  6.1 De betalingen gebeuren contant, na afgifte van de factuur en, ingeval van toezending van de factuur binnen de 14 dagen na factuurdatum. Gepersonaliseerde opdrachten gaan pas in productie na volledige betaling.
  6.2 Elke factuur is betaalbaar op haar vervaldag. Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is na onze schriftelijke aanmaning, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 75,00. Het aldus verhoogde bedrag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest voort gelijk aan 1 % per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen.
  6.3 Al onze goederen en diensten vallen onder het regime van 21% btw
  6.4 Prijsbeleid: Verzendingskosten worden supplementair aangerekend bovenop de aankoopprijs
 2. Eigendom
  7.1 Alle eigen ontwerpen door Ateljee 93gemaakt, blijven ten alle tijde onze eigendom.
  7.2 Logo: Ateljee 93gaat er vanuit dat onze klant het recht heeft (verworven) om elk logo dat hij aanlevert te gebruiken. Ateljee 93 kan aldus voor eventueel misbruik geen verantwoordelijkheid opnemen.
  7.3 De klant vergoedt Ateljee 93 alle kosten voor verdediging en andere schade bij eventuele vorderingen en aanspraken op grond van inbreuk op dergelijke rechten van derden .
  7.4 Alle digitale bestanden, patronen en productie gerelateerd werk blijven eigendom van Ateljee 93. De aangerekende conversiekost betreft enkel en alleen de vergoeding voor de gespendeerde tijd en heeft geenszins betrekking op een mogelijke aankoop van het resultaat. De transactie betreft uitsluitend het eindproduct.
  7.5 Eigen materiaal
  Borduren en bedrukken op materiaal aangeleverd door de klant, is steeds op eigen risico voor de klant. Mocht er ondanks de beste zorgen toch iets fout lopen, dient Ateljee 93 niets te vergoeden.
 3. Geschillen: Klachten en opmerkingen aangaande facturen dienen schriftelijk binnen de 8 dagen te geschieden. In geval van betwisting is het Vredegerecht tweede kanton Aalst of desgevallend de Rechtbank van Koophandel Gent, afdeling Dendermonde bevoegd. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
 4. Ruilen en retourneren, Herroepingsrecht
  9.1 Daar we werken met gepersonaliseerde artikelen kan er niet geruild en terug gezonden worden.
  9.2 Gepersonaliseerde artikels waaronder verstaan wordt: alle artikels die een aanpassing in ondergaan op vraag van de klant of die voorzien worden van een veredeling in opdracht van de klant kunnen nooit onder het herroepingsrecht vallen.
  93 Herroepingsrecht: 14 dagen na levering voor elke verkoop op afstand tenzij het gepersonaliseerde producten betreft
  9.4 Bij eventuele annulering van  artikelen die wel onder het herroepingsrecht vallen, komen alle terugzendkosten ten laste van de klant.
 5. GDPR: onze privacy verklaring kan u terugvinden op www.AT93.be
 6. Overmacht: Onverwachte storingen zoals deze niet limitatieve voorbeelden: elektriciteitsplannen, machinebreuk en dergelijke worden beschouwd als opschortende redenen voor onze verplichtingen. We doen er alles aan om alternatieven oplossingen te zoeken mocht zich dit voordoen.