Algemene voorwaardenTeam Ateljee 93

Algemene Voorwaarden: Ateljee 93, product van bv Studio 9300. Postadres: Affligemdreef 121, 9300 Aalst.  Info@at93.be

 1. Toepassingsgebied
  1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en bestellingen bij Ateljee 93.
  1.2 Het plaatsen van een bestelling of het accepteren van een aanbieding behelst automatisch de goedkeuring en instemming met de toepasbaarheid van deze algemene voorwaarden.
  1.3 Alle voorwaarden en rechten zoals ze hier opgesomd zijn en in nadere overeenkomsten zijn naast ten behoeve van Ateljee 93, evenzeer ten behoeve van alle door Ateljee 93 ingeschakelde tussenpersonen of derden.
 2. Overeenkomst
  2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Ateljee 93. Ateljee 93 behoudt het recht bestellingen te weigeren of om bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
 3. Offerte
  3.1 Enkel na schriftelijke aanvraag wordt een offerte gegeven. Het logo waarop de offerte gebaseerd is, is bindend voor de opgegeven prijs. Een gemaakte offerte blijft 14 dagen geldig.
  3.2 Voor unieke, individuele projecten waarvoor omzetting van bestanden nodig is, bevat de offerte automatisch de eenmalige omzettingskost naar een productiepatroon. Dergelijk patroon is noodzakelijk om een accurate prijs te kunnen geven.
  3.3 Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en Ateljee 93 behoudt het recht om prijzen te wijzigen. Prijzen zijn excl BTW tenzij anders aangegeven.
 4. Bestelling
  4.1 Bestellingen dienen schriftelijk te gebeuren. Via mail of brief. Orders kunnen pas geregistreerd worden na ontvangst van de correcte en volledige leverings- en facturatiegegevens.
  4.2 Teksten worden geborduurd/gedrukt zoals ze worden aangevraagd. Spelfouten worden niet door ons gecorrigeerd en zijn op risico van de klant. Verifieer meermaals de correcte spelling alvorens te bestellen.
  4.3 Bestellingen kunnen geannuleerd worden indien Ateljee 93 van oordeel is dat deze niet tijdig of met behoud van kwaliteit kan gerealiseerd worden.
 5. Leveringstermijn
  5.1 De leveringstermijn gaat in na goedkeuring van de offerte. De leveringsdatum is een streefdatum. Deze zal zo goed als mogelijk door Ateljee 93 nageleefd worden. Vertragingen kunnen geen aanleiding zijn tot verbreking van het contract of tot schadevergoeding.
  5.2 Bestellingen gaan in verwerking op dezelfde werkdag dat de betaalbevestiging ontvangen is. Bij bestelling op sluitingsdagen, is dit de eerstvolgende werkdag volgend op de betaalbevestiging.
  5.3 Zendingen, al dan niet franco, geschieden op risico van de bestemmeling. Eventuele vertraging door de bezorgen kan niet verhaald worden.
  5.4 Voor zover dit mogelijk is leveren we alle orders binnen de 30 dagen, tenzij specifieke orders of anders afgesproken.
 6. Betaling
  6.1 De betalingen gebeuren contant of via overschrijving, na afgifte van de factuur en, ingeval van toezending van de factuur binnen de 14 dagen na factuurdatum.
  Gepersonaliseerde opdrachten gaan pas in productie na volledige betaling.
  6.2 Elke factuur is betaalbaar op haar vervaldag. Indien de betaling door de klant vertraging oploopt, zal de verkoper een eerste kosteloze herinnering versturen naar de klant, opgemaakt conform artikel XIX.2, §3 WER. Indien na een periode van 14 kalenderdagen de betaling geheel of gedeeltelijk niet ontvangen werd, behoudt de verkoper zich het recht om naast de wettelijke interestvoet, een schadebeding in rekening te brengen voor het nog openstaande bedrag. Dit schadebeding is afhankelijk van de openstaande hoofdsom en zal in geen geval hoger zijn dan 2.000 EUR.
  6.3 Al onze goederen en diensten vallen onder het regime van 21% btw
  6.4 Prijsbeleid: Verzendingskosten worden supplementair aangerekend bovenop de aankoopprijs.
 7. Eigendom
  7.1 Alle eigen ontwerpen door Ateljee 93 gemaakt, blijven ten alle tijde onze eigendom.
  7.2 Logo: Ateljee 93 gaat er vanuit dat onze klant het recht heeft (verworven) om elk logo dat hij aanlevert te gebruiken. Ateljee 93 kan aldus voor eventueel misbruik geen verantwoordelijkheid opnemen.
  7.3 De klant vergoedt Ateljee 93 alle kosten voor verdediging en andere schade bij eventuele vorderingen en aanspraken op grond van inbreuk op dergelijke rechten van derden .
  7.4 Alle digitale bestanden, patronen en productie gerelateerd werk blijven eigendom van Ateljee 93. De aangerekende conversiekost betreft enkel en alleen de vergoeding voor de gespendeerde tijd en heeft geenszins betrekking op een mogelijke aankoop van het resultaat. De transactie betreft uitsluitend het eindproduct.
  7.5 Eigen materiaal
  Borduren en bedrukken op materiaal aangeleverd door de klant, is steeds op eigen risico voor de klant. Mocht er ondanks de beste zorgen toch iets fout lopen, kan de klant dit niet verhalen op Ateljee 93.
 8. Geschillen:
  8.1 Klachten en opmerkingen aangaande facturen dienen schriftelijk binnen de 8 dagen te geschieden.  In geval van betwisting is het Vredegerecht tweede kanton Aalst of desgevallend de Rechtbank van Koophandel Gent, afdeling Dendermonde bevoegd.  Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
  8.2 Bij afhaling van goederen worden deze getoond aan de klant. Indien geen opmerkingen worden gegeven, wordt de opdracht als correct afgeleverd beschouwd.
 9. Ruilen en retourneren, Herroepingsrecht
  9.1 Gepersonaliseerde artikelen kunnen niet geruild en terug gezonden worden.
  9.2 Gepersonaliseerde artikels waaronder verstaan wordt: alle artikels die een aanpassing in ondergaan op vraag van de klant of die voorzien worden van een veredeling in opdracht van de klant kunnen nooit onder het herroepingsrecht vallen.
  93 Herroepingsrecht:  14 dagen na levering voor elke verkoop op afstand tenzij het gepersonaliseerde producten betreft
  9.4 Bij eventuele annulering  van  artikelen die wel onder het herroepingsrecht vallen, komen alle terugzendkosten ten laste van de klant.
  9.5 Gebruikte artikelen kunnen nooit in aanmerking komen tot retourneren.
 10. GDPR: onze privacy verklaring kan u terugvinden opwww.AT93.be
 11. Overmacht: Onverwachte storingen als elektriciteitsplannen, machinebreuk en dergelijke worden beschouwd als opschortende redenen voor onze verplichtingen. We doen er alles aan om alternatieven oplossingen te zoeken mocht zich dit voordoen.